അറ്റന്‍ഡർ/ഡിസ്പെന്‍സർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//അറ്റന്‍ഡർ/ഡിസ്പെന്‍സർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content