മെഡിക്കലാഫീസർ തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//മെഡിക്കലാഫീസർ തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content