മെഡിക്കലാഫീസർ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

//മെഡിക്കലാഫീസർ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Skip to content