മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാാരുടെ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാാരുടെ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content