വിഷയം – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – ഹോംകോ – ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – ഹോംകോ – ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്
Skip to content