വിഷയം – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content