2021- പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ/സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ എന്നീ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റ കരട് ഉത്തരവ്

//2021- പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ/സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ എന്നീ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റ കരട് ഉത്തരവ്
Skip to content