ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിലെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസർ തസ്തികകളില്‍ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഭേദഗതി ഉത്തരവ്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിലെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസർ തസ്തികകളില്‍ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
Skip to content