ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിലെ 01-04-2018 മുതൽ 31-05-2022 വരെയുള്ള ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിലെ 01-04-2018 മുതൽ 31-05-2022 വരെയുള്ള ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content