ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്- ക്ലാസ്സ്‌ IV തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നല്‍കി-ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്- ക്ലാസ്സ്‌ IV തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നല്‍കി-ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്
Skip to content