ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ 2020-ലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ 2020-ലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content