ഹോമിയോ ഡയറക്ടറുടെയും അനുബന്ധ കാര്യാലയങ്ങളിലും നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളിലും കത്തുകളിലും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൽ – വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോ ഡയറക്ടറുടെയും അനുബന്ധ കാര്യാലയങ്ങളിലും നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളിലും കത്തുകളിലും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൽ – വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content