01-07-2019 മുതൽ 28-02-2021 വരെയുള്ള ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് IV ജീവനക്കാരുടെ (കുക്ക്, ക്ലീനർ, എസ്.സി.പി, സാനിറ്റേഷൻ വർക്കർ, വാച്ചർ കം സ്വീപ്പർ) അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

//01-07-2019 മുതൽ 28-02-2021 വരെയുള്ള ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് IV ജീവനക്കാരുടെ (കുക്ക്, ക്ലീനർ, എസ്.സി.പി, സാനിറ്റേഷൻ വർക്കർ, വാച്ചർ കം സ്വീപ്പർ) അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്
Skip to content