01-09-2018 മുതൽ 30-06-2019 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഒ.എ ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് IV ജീവനക്കാരുടെ അനുബന്ധ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

//01-09-2018 മുതൽ 30-06-2019 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഒ.എ ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസ്സ് IV ജീവനക്കാരുടെ അനുബന്ധ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്
Skip to content