വിഷയം – അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ/റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

//വിഷയം – അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ/റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്
Skip to content