വിഷയം – ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം/ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം/ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content