വിഷയം – ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം/ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം/ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content