ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

/, പുതിയ വാർത്തകൾ/ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
Skip to content