വിഷയം – അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേയ്ക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമന ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേയ്ക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമന ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content