Right to Information

/Right to Information

ഡയറക്ടറേറ്റ് 

 ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്/തസ്തിക  വഹിക്കുന്ന ചുമതല
വിഷ്ണു ആർ KAS

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

മൊബൈൽ നമ്പർ – 8075168798

ഇ-മെയിൽ –  vishnu.thazhava@gmail.com  

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്യാമള കുമാരി.റ്റി

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

മൊബൈൽ – 9496249221

ഇ-മെയിൽ – shyamakailas@gmail.com

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഡോ. എം.എൻ. വിജയാംബിക

ഡയറക്ടർ

ഇ-മെയിൽ – directorhomoeo@kerala.gov.in  

അപ്പ്‍ലറ്റ് അതോറിറ്റി

 

District Public Information Officer Appellate Authority Address Phone E-mail
Thiruvananthapuram V.K. Bindhu Dr. V. K. Priyadarsini East Fort,
Thiruvananthauram-695023
0471-2474266
9072615301
dmohomoeotvm@

kerala.gov.in

Kollam Santhosh Kumar. R Dr. C. S. Pradeep IstFloor Dist. Homoeo Hospital, Thevally. P.O Kollam 0474-2797220
9072615302
dmohomoeoklm@

kerala.gov.in

Pathanamthitta Sreelatha. D.T Dr. Biju Kumar D 2nd Floor Revenue Tower
Adoor P.O Pathanamthitta
04734-226063
9072615303
dmohomoeopta@

kerala.gov.in

Alappuzha Bijuraj (Asst. PIO) Dr. Princy Sebastian Iron bridge P.O
Alappuzha 688001
0477 2262609
9072615304
dmohomoeoalp@

kerala.gov.in

Kottayam Mariyamma Kuriyakkose Dr. Mini. K.S St. Antony’s Complex,
Nagambadam,            Kottayam- 686 001
0481-2583516
9072615305
dmohomoeoktm@

kerala.gov.in

Idukki  Ajitha Kumari. L Dr. Vineetha R Pushkaran Tharaniyil Building,
Thodupuzha PO,             Idukki – 685 584
04862-227326
9072615306
dmohomoeoidk@

kerala.gov.in

Ernakulam Abdul Rasheed. K.M Dr. Mercy Gonsalvez (FAC) Bus stand Building,
Kaloor, Ernakulam-682 017
0484-2955687
9072615307
dmohomoeoekm@

kerala.gov.in

Thrissur Leonson. C.V Dr. Leena Rani Lalloor, Elthuruthu PO,
Thrissur- 680 611
0487-2386643
9072615308
dmohomoeotsr@

kerala.gov.in

Palakkad Salim. A (Asst. PIO) Dr. Jyothi. K Government Homoeo Hospital Building,
Chathapuram PO,
Kalapathy-678 003
0491-2576355
9072615309
dmohomoeopkd@

kerala.gov.in

Malappuram Santhosh Kumar. K Dr. Hannah Yasmin Vayalil   Civil Station,
Malappuram-676 505
0483-2731387
9072615310
dmohomoeompm@

kerala.gov.in

Kozhikode Saithalavi. P.P Dr. Kavitha Purushothaman Civil Station, ‘B’ Block, 3rd floor, Kozhikode-673 020 04952371748
9072615311
dmohomoeokkd@

kerala.gov.in

Wayanad Gireesh Kumar G R  Dr. Uma. C.V Civil Station, Kalpetta,

Wayanad – 673122

(A Block, 2nd Floor)

04936205949
9072615312
dmohomoeownd@

kerala.gov.in

Kannur Vidya. P.K Dr. Abdussalam II Floor, F Block, Civil Station, Kannur-670002 0497-2711726
9072615313
dmohomoeoknr@

kerala.gov.in

Kasargode Bindhu. V Dr. Reshma A K (FAC) Puthyakotta, Kanchangad PO,Kasargod- 671315 0467-2206886
9072615314
dmohomoeoksd@

kerala.gov.in

Skip to content