അറ്റന്റർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//അറ്റന്റർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content