അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ/സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ തസ്തിക പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം

//അറ്റൻഡർ/ഡിസ്പെൻസർ/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ/സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ തസ്തിക പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം
Skip to content