എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളുടെ 10 ശതമാനം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാർക്ക് – യോഗ്യതയുടെയും സീനിയോരിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം – അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോരിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളുടെ 10 ശതമാനം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാർക്ക് – യോഗ്യതയുടെയും സീനിയോരിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം – അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോരിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content