ഡോ. ലീന റാണി, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എറണാകുളം – തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ഡോ. ലീന റാണി, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എറണാകുളം – തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content