മെഡിക്കലാഫീസര്‍ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പുടുത്തികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//മെഡിക്കലാഫീസര്‍ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പുടുത്തികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content