മെഡിക്കലാഫീസർ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//മെഡിക്കലാഫീസർ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content