ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കി അറ്റന്‍ഡർ/ഡിസ്പെന്‍സര്‍/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കി അറ്റന്‍ഡർ/ഡിസ്പെന്‍സര്‍/നെഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content