വിഷയം – അറ്റന്‍ഡര്‍/ഡിസ്‌പെന്‍സര്‍/നെഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് /സ്റ്റോര്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍/ലാബ് അറ്റന്‍ഡര്‍ എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – അറ്റന്‍ഡര്‍/ഡിസ്‌പെന്‍സര്‍/നെഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് /സ്റ്റോര്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍/ലാബ് അറ്റന്‍ഡര്‍ എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച്
Skip to content