വിഷയം – പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2021- ഫാർമസിസ്റ്റുമാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//വിഷയം – പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2021- ഫാർമസിസ്റ്റുമാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content