സി എം ഓ പോർട്ടൽ

/സി എം ഓ പോർട്ടൽ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെൽ

നോഡൽ ഓഫീസർ

വിഷ്ണു. ആർ കെ.എ.എസ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
MOB : 9446963395
Email : vishnu.thazhava@gmail.com

 

Skip to content