ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – നേഴ്സ് തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽമേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – നേഴ്സ് തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽമേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content