ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – മെഡിക്കലാഫീസര്‍ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – മെഡിക്കലാഫീസര്‍ (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Skip to content