ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – മെഡിക്കലാഫീസർമാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – മെഡിക്കലാഫീസർമാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content