തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ഹോമിയോപതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ഹോമിയോപതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content