2021 വർഷത്തെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – അനുവദിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

//2021 വർഷത്തെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം – അനുവദിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
Skip to content